top of page

Warunki

1. Zakres i zawarcie umowy

Niniejsze warunki mają zastosowanie do umowy o zakwaterowanie w hotelu, jak również do wszystkich innych usług i dostaw świadczonych przez hotel na rzecz gościa.
Umowa zostaje zawarta z gościem po jego złożeniu przez akceptację hotelu. Hotel może potwierdzić rezerwację pokoju na piśmie.


2. Usługi, ceny i płatności


Hotel jest zobowiązany do udostępnienia zarezerwowanych przez gościa pokoi i świadczenia uzgodnionych usług. Gość zobowiązany jest do zapłaty obowiązujących lub uzgodnionych cen hotelowych za udostępniony pokój i inne usługi, z których korzysta.
Jeżeli okres między zawarciem umowy a wykonaniem umowy przekroczy cztery miesiące, a cena ogólnie pobierana przez hotel za uzgodnioną usługę wzrośnie, hotel może odpowiednio podwyższyć cenę ustaloną w umowie, ale maksymalnie o 10%.
Faktury z hotelu są płatne natychmiast po ich otrzymaniu, bez potrąceń. Hotel ma prawo zażądać wpłaty odpowiedniej zaliczki lub zadatku przy zawarciu umowy lub po jej zakończeniu.
Gość może zrekompensować lub zmniejszyć roszczenia hotelu jedynie z bezspornym lub prawnie wiążącym roszczeniem.
Wszelkie wady lub reklamacje Gość musi zgłosić obsłudze hotelowej (hotelu) na miejscu najpóźniej przy wymeldowaniu. Późniejsze reklamacje nie będą przyjmowane.

3. Udostępnianie i zwrot pomieszczeń


Gość nie nabywa prawa do udostępnienia określonych pokoi, chyba że hotel potwierdzi na piśmie dostępność określonego pokoju.
Zarezerwowane pokoje pozostają do dyspozycji gościa od godziny 16:00 w umówionym terminie przyjazdu. Udostępnione pokoje muszą być zajęte do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Po tym czasie hotel może je wynająć komuś innemu, chyba że gość uprzednio poinformował hotel na piśmie, że przyjedzie później.
W dniu wyjazdu pokoje należy opuścić i udostępnić hotelowi najpóźniej do godziny 11.00. Następnie, oprócz powstałych z tego tytułu szkód, hotel może naliczyć 40% ceny katalogowej za dodatkowe wykorzystanie pokoju do godziny 18:00, a pełną cenę katalogową pokoju po godzinie 18:00. Gość może udowodnić hotelowi, że hotel nie poniósł żadnych szkód lub szkody są znacznie mniejsze.

4. Rezygnacja gościa


Gość może w każdej chwili odstąpić od umowy o nocleg.
O ile strony ustaliły okres odstąpienia na piśmie, nie będą pobierane żadne opłaty za anulowanie, jeśli anulowanie nastąpi w uzgodnionym okresie. Po upływie terminu lub w przypadku nie uzgodnienia takiego terminu, hotelowi przysługuje stosowne odszkodowanie pod warunkiem, że hotel nie opóźnia się z usługą ani nie jest w stanie wykonać umówionej usługi.
Hotel ma prawo zażądać zryczałtowanej opłaty za anulowanie w oparciu o:
Za zmiany lub anulowanie zarezerwowanych pokoi hotelowych, sal konferencyjnych lub aranżacji zostaną naliczone następujące opłaty:

do 15 dni przed przyjazdem 50% wartości zarezerwowanych usług
14 do 4 dni przed przyjazdem 80% zarezerwowanych usług
3 do 0 dni przed przyjazdem 100% zarezerwowanych usług

Jeśli pokój został zarezerwowany w związku z wydarzeniem, można zażądać następującej zryczałtowanej opłaty za anulowanie:
- 50%, jeśli gość zrezygnuje do 30 dni przed wydarzeniem
- aw przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed imprezą, 90% uzgodnionej ceny overnight.
Hotel ma również prawo do wyliczenia konkretnego odszkodowania. Kwota ta wynosi maksymalnie ustaloną w umowie cenę za uzgodnione usługi pomniejszoną o wartość zaoszczędzonych przez hotel wydatków, a także to, co hotel nabywa w wyniku innych zastosowań uzgodnionych usług.
Gość ma prawo udowodnić, że hotel nie poniósł żadnych szkód lub że hotel poniósł mniej szkód niż wymagane odszkodowanie ryczałtowe.


5. Rezygnacja z hotelu


W okresie uzgodnionego prawa do odstąpienia od umowy hotel ma również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku innych pytań dotyczących zarezerwowanych pokoi, a gość nie zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w odpowiedzi na pytania zadane przez hotel.
W przeciwnym razie hotel ma szczególne prawo do odstąpienia, jeśli
- hotel ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że zakwaterowanie gościa może zagrozić prawidłowemu prowadzeniu działalności, bezpieczeństwu lub reputacji hotelu w miejscu publicznym, przy czym okoliczności te nie są związane ze sferą kontroli i organizacji hotelu;
- uzgodniona przedpłata nie zostanie wpłacona po okresie karencji ustalonym przez hotel.
W przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy przez hotel roszczenie odszkodowawcze gościa jest wykluczone.

6. Odpowiedzialność
Hotel ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zaniedbania i zamiary wynikające ze zobowiązań umownych, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Ponadto odpowiedzialność hotelu jest ograniczona do rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania jego pracowników i innych pośredników. Dotyczy to w szczególności wtórnych zobowiązań umownych, odszkodowania za szkody spowodowane niewykonaniem, niemożliwością i czynem niedozwolonym.
Odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych szkód w hotelu. Wykluczona jest również odpowiedzialność za szkody następcze i pośrednie. Za wniesione rzeczy hotel ponosi odpowiedzialność wobec gościa zgodnie z przepisami ustawowymi. Hotel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy postojowe na parkingu hotelowym, nawet jeśli korzystanie z parkingu jest wyraźnie wskazane lub wymagana jest opłata. Nie dotyczy to sytuacji, gdy hotel lub jego zastępcy są odpowiedzialni za rażące zaniedbanie lub zamiar.
To samo dotyczy wykonywania budzików lub przekazywania wiadomości w imieniu lub w imieniu gościa.
O ile w / w roszczenia nie zostaną zgłoszone hotelowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu, przedawniają się.


7. Odpowiedzialność za płatności kartami kredytowymi


Gość ponosi odpowiedzialność wobec hotelu za płatności dokonane kartą kredytową w przypadku, gdy kwoty faktury nie zostaną zapłacone przez operatora karty kredytowej lub zostaną cofnięte. Gość jest również odpowiedzialny za przyrzeczenia zapłaty złożone hotelowi przez systemy rezerwacji hotelowych w przypadku, gdy firma rezerwacyjna nie dokonała płatności lub gdy system rezerwacji hotelowej cofnął kwotę. Decydujące znaczenie ma to, czy gość przebywał w hotelu.


8. Prawa autorskie, wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian


Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, wszystkie grafiki, teksty i inne treści są własnością firmy Eden Immobilienverwaltungs GmbH (Hotel Fährhaus). Odpowiedzialność za poprawność spoczywa na odpowiednich autorach. Prawa autorskie do strony internetowej należą wyłącznie do Eden Immobilienverwaltungs GmbH (Hotel Fährhaus). Wszystkie dostarczone grafiki są własnością ich autorów, chyba że określono inaczej. Jeżeli obraz lub baner reklamowy naruszył obowiązujące prawo lub został tu umieszczony bez zgody, prosimy o kontakt mailowy do administratora. Dalsze przetwarzanie (publikacja, edycja) jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą Eden Immobilienverwaltungs GmbH (Hotel Fährhaus). Zabrania się powielania i / lub publikowania lub zapisywania zawartości tej witryny w innym systemie informatycznym w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie zawartości tej witryny jest surowo zabronione.


9. Postanowienia końcowe


Miejscem realizacji i płatności jest Saarbrücken. Miejscem jurysdykcji jest Saarbrücken.
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków będą lub staną się nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Od 6 kwietnia 2009 r

bottom of page